back to home dude

Transitional Ball Archetype 2

Transitional Ball Archetype 2

về Transitional Ball Archetype 2

Cố gắng để bắn bóng vào pháo màu đỏ để kết thúc các cấp! Khi bạn thực hiện nhanh hơn, số điểm của bạn sẽ càng cao!