back to home dude

Transformers: Hidden Objects

Transformers: Hidden Objects

về Transformers: Hidden Objects

Hãy nhìn thật kỹ vào người máy này và tìm ra những vật thể được giấu phía dưới màn hình. Khi bạn tìm ra càng nhanh, bạn sẽ ghi điểm càng cao.