back to home dude

Transformers Escape

Transformers Escape

về Transformers Escape

Hãy giúp cho những con người máy này tẩu thoát qua những cấp độ bằng cách sử dụng những khả năng đặc biệt của họ. Vài chú người máy có thể nhảy, trong khi những chú khác có thể đi bộ trên trần!