back to home dude

Tránh mìn cùng Rick

Tránh mìn cùng Rick

về Tránh mìn cùng Rick

Đây là một nhiệm vụ khó. Hãy giúp Rick tránh tất cả mìn trên đường đi.