back to home dude

Trang trí cây

Trang trí cây

về Trang trí cây

Hãy giúp những quả bóng tìm được vị trí của mình trên cây. Dùng bức tường có phép thuật để hướng dẫn bóng và kích hoạt các đồ vật trên đường đi