back to home dude

Trang trại tốt nhất

Trang trại tốt nhất

Về Trang trại tốt nhất

Bạn có nhiệm vụ điều hành trang trại này. Hãy giao hàng tới chợ để kiếm tiền và mua nhiều đất cũng như các nhà máy.