back to home dude

Trang sưc 2

Trang sưc 2

Về Trang sưc 2

Hãy kết hợp những viên đá cùng màu thành bộ 3 hoặc nhiều hơn bằng cách hoán đổi vị trí của chúng.