back to home dude

Trận chiến của Lemolad

Trận chiến của Lemolad

Về Trận chiến của Lemolad

Hãy xây dựng đế chế Lemolad của riêng bạn bằng cách tạo combo và giành điểm để mua những gói nâng cấp.