back to home dude

Trận chiến chơi khăm

Trận chiến chơi khăm

Về Trận chiến chơi khăm

Bạn sẽ bước vào một cuộc chiến chơi khăm. Hãy tìm một đối tượng và cho họ thấy bạn có thể làm gì. Sau mỗi lần chơi khăm, bạn sẽ phải nạp năng lượng, để có thể sẵn sàng cho lần chơi mới.