back to home dude

Trái cây kì quặc

Trái cây kì quặc

Về Trái cây kì quặc

Bắn tất cả số trái cây! Để 3 hoặc nhiều hơn cùng một loại trái cây thành một hàng để chúng biến mất.