back to home dude

Trả thù trên đường

Trả thù trên đường

về Trả thù trên đường

Bắn vào một số lượng xe bằng chiếc xe tăng của bạn. Nhắm đúng và bắn