back to home dude

Tổng Thống và Khủng Bố

Tổng Thống và Khủng Bố

Về Tổng Thống và Khủng Bố

Những người quan trọng nhất trên thế giới đã tụ họp lại vào dịp này. Khi khủng bố bất ngờ tấn công tòa nhà. Các vị tổng thống và quốc vương sẽ không để yên điều này. Đã đến lúc để trừng trị những tên khủng bố. Cho chúng thấy ai mới là người nắm quyền .