back to home dude

Tom và Jerry: cuộc chiến pho mát

Tom và Jerry: cuộc chiến pho mát

về Tom và Jerry: cuộc chiến pho mát

Giúp Jerry lấy được miếng pho mát mà không để bị bắt! Hãy làm các nhiệm vụ nhanh chóng để đến và lấy được miếng pho mát trước khi Tom quay trở lại.