back to home dude

Tom and Jerry: Cheese War 2

Tom and Jerry: Cheese War 2

về Tom and Jerry: Cheese War 2

Jerry muốn lấy miếng phomát trên bàn, nhưng...Tom đang canh chừng cậu ấy. Vậy nên hãy nhanh nhẹn và đừng để Tom bắt được bạn. Bạn sẽ khôn hơn chú mèo chứ?