back to home dude

Tôi đã thấy chúng

Tôi đã thấy chúng

về Tôi đã thấy chúng

Bạn muốn loại bỏ tất cả những con quỷ. Cách tốt nhất để làm được điều đó là dùng đến vòng xoay. Để vòng xoay lăn đến chỗ con quỷ bằng cách loại bỏ những khối vuông.