back to home dude

Tofu Ninja

Tofu Ninja

về Tofu Ninja

Tofu Ninja cuối cùng cũng đã có nhiệm vụ mới: đó là phân phát những lá thư không địa chỉ! hãy đi qua những khu vực khác nhau và đánh bại những kẻ thù lớn mạnh hơn bạn để tiến gần đến hộp thư!