back to home dude

Tốc kí

Tốc kí

về Tốc kí

Hãy kết hợp các chữ cái thành từ có nghĩa để giữ xe lửa di chuyển. Hãy cố gắng đến nơi sớm hơn xe lửa màu xanh nha.