back to home dude

Tốc độ của Super Sonic.

Tốc độ của Super Sonic.

về Tốc độ của Super Sonic.

Tốc độ của Supersonic sẽ nhanh hơn khi bạn nâng cấp nó.