back to home dude

TNT Zombies: Level Pack

TNT Zombies: Level Pack

về TNT Zombies: Level Pack

Hãy giết tất cả những con ma! Sử dụng chuột để đặt thuốc nổ vào những vật thể khác nhau trong từng cấp độ sao cho tất cả những con ma này phải bị tiêu diệt! Bạn có thể hoàn thành tất cả các cấp độ không nào?