back to home dude

Tinysaster 1

Tinysaster 1

về Tinysaster 1

Xây dựng xã hội của bạn và cố gắng chống chọi với các thiên tai! Hãy chắc chắn bạn đặt các tòa nhà đúng vị trí để thu thập các vật liệu và thay đổi cảnh vật xung quanh ở các cấp bậc cao hơn. Bạn sẽ bảo vệ được nhân loại chứ?