back to home dude

Tiny Squad

Tiny Squad

Về Tiny Squad

Trong khung cảnh lạnh này, bạn phải tồn tại với các cuộc tấn công của quái vật tuyết. Hãy suy nghĩ về một chiến lược thông minh và tấn công!