back to home dude

Time Killer

Time Killer

về Time Killer

mỗi người đều có khả năng chịu đựng riêng. Hãy đập phá tất cả những chiếc đồng hồ để giải tỏa căng thẳng cho ông này!