back to home dude

Tìm người

Tìm người

về Tìm người

Hãy tìm ra mục tiêu thật nhanh để lên cửa tiếp theo. Nếu bạn chậm trễ hoặc tìm nhầm người, bạn sẽ phải chơi lại.