back to home dude

Tìm kiếm Picross

Tìm kiếm Picross

về Tìm kiếm Picross

Sử dụng các con số bên cạnh để tìm ra vị trí các khối. Điền vào X tại những điểm chính xác.