back to home dude

Tìm Kiếm Linh Hồn

Tìm Kiếm Linh Hồn

Về Tìm Kiếm Linh Hồn

Hãy thu thập nhiều ngôi sao nhất có thể và cố gắng đừng chạm vào tường và những vật thể khác!