back to home dude

Tìm khoá mở cửa

Tìm khoá mở cửa

Về Tìm khoá mở cửa

Hãy tìm chìa khoá và mang tới cánh cửa để mở nó và lên cửa mới. Đôi khi bạn phải di chuyển đồ vật để tìm ra được chìa khoá.