back to home dude

Tìm kẹo 2: Mùa đông

Tìm kẹo 2: Mùa đông

Về Tìm kẹo 2: Mùa đông

Công việc của bạn là tìm các miếng còn thiếu của kẹo! Dùng chuột để di chuyển và giải đố. Bạn sẽ đạt được 3 sao trong mỗi cấp bậc chứ?