back to home dude

Tiêu hủy lâu đài

Tiêu hủy lâu đài

Về Tiêu hủy lâu đài

Hãy tiêu hủy mỗi lâu đài. Nếu bạn có thể tìm ra những điểm yếu của mỗi lâu đài, bạn sẽ tàn phá nhanh hơn.