back to home dude

Tiểu đoàn ma

Tiểu đoàn ma

về Tiểu đoàn ma

Hãy kiểm soát những chiếc xe tăng và hoàn thành nhiệm vụ phá huỷ đế chế thù địch.