back to home dude

Tiểu đoàn

Tiểu đoàn

Về Tiểu đoàn

Hãy chơi chiến thuật và dùng địa hình xung quanh để tiêu diệt kẻ thù. Bạn phải nghe theo chỉ huy.