back to home dude

Tiêu diệt zombie 1

Tiêu diệt zombie 1

về Tiêu diệt zombie 1

Bạn phải phá huỷ các toà nhà này bởi chúng đã bị tấn công bởi zombie. Hãy nhả trái banh và để nó phá huỷ toà nhà.