back to home dude

Tiếp tục cuộc chiến Rambo

Tiếp tục cuộc chiến Rambo

về Tiếp tục cuộc chiến Rambo

bắn vào những tên lính đang xuất hiện.