back to home dude

Tiếp tục chạy

Tiếp tục chạy

về Tiếp tục chạy

Tiếp tục chạy và tránh các quả bóng. Cố gắng không để bị đâm.