back to home dude

Tiếng súng nổ

Tiếng súng nổ

Về Tiếng súng nổ

Bạn là một trong những người cuối cùng trên trái đất. Bảo vệ chính mình và chắc chắn rằng người ngoài hành tinh không bắt được bạn.