back to home dude

Tiếng nổ súng

Tiếng nổ súng

về Tiếng nổ súng

Hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt những tiêu điểm.