back to home dude

Tiền Mạt Chược

Tiền Mạt Chược

về Tiền Mạt Chược

Lấy những con Mạt Chược này ra bằng cách chọn 2 con giống nhau đến khi không còn con nào xuất hiện trên bàn.