back to home dude

Tiến lên mái nhà 1

Tiến lên mái nhà 1

Về Tiến lên mái nhà 1

hãy cố gắng đạt đến mái nhà bằng cách đi vào những chiếc cửa đúng! Vài chiếc cửa đã bị khóa, những cửa khác bị ẩn. Bạn có thể về đích mà không bị mất mạng dọc đường không nào?