back to home dude

Tiệm trà Emily

Tiệm trà Emily

về Tiệm trà Emily

Hãy nhấn vào vật thể trên bàn ngay khi khách hàng gọi món, nhấn vào bàn để phục vụ khách và nhấn vào quầy để tính tiền.