back to home dude

Tiệm quần áo cao cấp

Tiệm quần áo cao cấp

về Tiệm quần áo cao cấp

Hãy phục vụ khách hàng và giúp họ tìm bộ trang phục hoàn hảo. Bạn phải giành được chỉ tiêu mỗi ngày để lên được cửa tiếp.