back to home dude

Tiệm may của Samira

Tiệm may của Samira

Về Tiệm may của Samira

Hãy giúp Samira công việc trong tiệm may. Bạn phải quyết định quần áo bạn muốn thiết kế, giúp đỡ khách hàng và đừng quên mua những gói nâng cấp để mở rộng cửa hàng.