back to home dude

Tích tích tắt

Tích tích tắt

về Tích tích tắt

Cố gắng trả lời câu hỏi của người Hà Lan. Câu trả lời của bạn phải bắt đầu với chữ cái được chọn trong vòng quay. Bạn có thể đấu với máy tính hoặc đấu với những người chơi khác