back to home dude

Thuỷ thủ

Thuỷ thủ

về Thuỷ thủ

Bạn muốn hạm đội của mình là tốt nhất trên thế giới. Hãy thu thập các đồ vật và hoàn thành nhiều dự án hơn để tạo thêm nhiều cơ hội.