back to home dude

Thương lượng khách sạn

Thương lượng khách sạn

Về Thương lượng khách sạn

Bán và mua các khách sạn, thu đủ số tiền để mua được khách sạn lớn nhất.