back to home dude

Thuốc độc đáng sợ

Thuốc độc đáng sợ

Về Thuốc độc đáng sợ

Pha đạn ma thuật cho riêng mình bằng cách di chuyển các đòn bẫy! Nhớ là bạn không nên dùng hết tất cả những liều thuốc độc! Với số tiền bạn kiếm được, bạn có thể mua thêm những nâng cấp mới!