back to home dude

Thuộc địa sao Hoả

Thuộc địa sao Hoả

Về Thuộc địa sao Hoả

Bạn vừa đặt chân lên sao Hoả, nơi có rất nhiều nhà khoa học đang làm nghiên cứu. Nhưng họ sẽ không thể hoàn thành nghiên cứu nếu không có đồ ăn. Hãy giúp họ nha.