back to home dude

Thung lũng kim cương 2

Thung lũng kim cương 2

về Thung lũng kim cương 2

Thay đổi vị trí những viên kim cương để tạo ra một nhóm gồm ít nhất 3 viên giống nhau.