back to home dude

Thức ăn nhanh Fiasco!

Thức ăn nhanh Fiasco!

Về Thức ăn nhanh Fiasco!

Đổi vị trí của những thức ăn nhanh này theo một đường thẳng gồm 3 hay nhiều cái giống nhau. Và sau đó là làm cho tất cả chúng biến mất. Sau khi hoàn tất trò chơi, bạn có thể nhấp vào nút lưu điểm.