back to home dude

Thử tăng tốc 1

Thử tăng tốc 1

về Thử tăng tốc 1

Khởi động xe bằng cách cho chúng lên dốc. Cố gắng lật ngã càng ít xe càng tốt.