back to home dude

Thu nhỏ 2

Thu nhỏ 2

về Thu nhỏ 2

Hãy nhấn vào những vật màu sắc để thu nhỏ chúng lại. Hãy cố lấy hình bát giác màu xanh ở mỗi cửa.