back to home dude

Thu hoạch trứng

Thu hoạch trứng

Về Thu hoạch trứng

Cho gà ăn đầy đủ thức ăn và cố gắng thu hoạch những quả trứng.